លក្ខណៈពិសេស
ផលិតផល

Weili ផ្តល់ជូននូវឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាគុណភាព OE/OEM ជាមួយនឹងការគ្របដណ្តប់ធំទូលាយ។
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ABS៖ 1900+ ឯកសារយោង
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា Crank & Camshaft: 620+ ឯកសារយោង
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា EGT៖ 350+ ឯកសារយោង
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា DPF៖ 40+ ឯកសារយោង
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា NOx៖ 100+ ឯកសារយោង

ដឹងបន្ថែម
អំពី
វីលី

Weili រចនា និងផលិតឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់រថយន្ត បានបង្កើត និងអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពសម្រាប់ IATF 16949: 2016, ISO 14001 និង OHSAS 18001។